Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO JUNKERS
(dalej „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Junkers, zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorem Programu jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o kapitale zakładowym 197.443.600,00 złotych, REGON: 011124535, NIP: 526 10 27 992, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Program prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgłoszenia do Programu mogą być dokonywane w okresie od 01.01.2016 do czasu jego zakończenia, zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 1 Regulaminu.
 5. Programem objęte są wybrane urządzenia marki Junkers-Bosch, zwane dalej „Urządzeniami”.
§ 2. Strona internetowa
 1. W czasie trwania Programu będzie działała strona internetowa www.junkers-program.pl (dalej „Platforma”) dostępna po zalogowaniu wyłącznie dla Uczestników Programu.
 2. Na Platformie dostępne będą dla Uczestników m.in.:
  1. regulamin Programu,
  2. zestawienie wyników Uczestnika,
  3. informacje o Nagrodach,
  4. możliwość edycji danych Uczestnika.
§ 3. Przystąpienie do Programu
 1. Uczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy – pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zajmujący się zarobkowo instalacją i/lub serwisem urządzeń grzewczych, w szczególności:
  1. posiadający status autoryzacji nadany przez Organizatora (dalej „Autoryzowany Instalator”)
  2. posiadający status Lidera Instalacji nadany przez Organizatora (dalej „Lider Instalacji”)
  3. nieposiadający statusu autoryzacji nadanego przez Organizatora
 2. Przystąpienie do Programu osoby, która nie spełnia wskazanych wyżej warunków, będzie rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora i zależy od decyzji Organizatora w tym zakresie.
 3. Nieważna jest rejestracja Uczestnika, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
§ 4. Zasady Organizacyjne Programu
 1. Każdy Uczestnik otrzymuje punkty za zarejestrowanie na Platformie zainstalowanych Urządzeń.
 2. Kategoryzacja Uczestników Programu:
  1. 2.1. Uczestnikom Programu będą nadawane następujące Statusy:
   1. Instalator
   2. Autoryzowany Instalator
   3. Autoryzowany Instalator Premium

   Przy czym już na etapie rejestracji wszystkim Instalatorom posiadającym ważny Certyfikat Autoryzacji Junkers nadawany jest Status Autoryzowany Instalator, zaś wszystkim Liderom Instalacji – Status Autoryzowany Instalator Premium.

  2. 2.2. O nadaniu Uczestnikowi danego Statusu decydują określone kryteria:
   1. Ilość punktów przyznanych za Urządzenia zarejestrowane w Programie
   2. Aktywność danego Uczestnika w sprzedaży urządzeń Junkers
   3. Ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers”
   4. Aktywność promocyjna (np. ekspozycja urządzeń Junkers w punkcie sprzedaży danego Uczestnika)

   Przy czym do zmiany Statusu wymagane jest spełnienie co najmniej dwóch spośród powyższych czterech kryteriów, wśród których obowiązkowym jest ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers”.

  3. 2.3. Poprzez podejmowane aktywności Uczestnik może zmieniać swój Status w Programie.
  4. 2.4. Szczegółowe zasady dotyczące zmian Statusów znajdują się na Platformie Programu.
 3. Ilość punktów przysługujących za rejestrację poszczególnych Urządzeń jest określona na Platformie. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania różnej punktacji dla poszczególnych Urządzeń, jak również do zmiany ogłoszonej punktacji, informując o tym fakcie przez Platformę co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.
 4. W celu zdobywania punktów w Programie każdy Uczestnik zobowiązany jest rejestrować zainstalowane przez siebie Urządzenia na Platformie. W Programie będzie brana pod uwagę rejestracja Urządzeń nie starszych niż z kodem FD517 oraz zainstalowanych po 01.01.2016.
 5. W trakcie trwania Programu Organizator ma prawo wprowadzić możliwość zdobycia przez Uczestników dodatkowych punktów po spełnieniu określonych kryteriów, zgodnie ze szczegółami każdorazowo opublikowanymi na Platformie.
 6. Punkty naliczane są na indywidualnym koncie Uczestnika na Platformie.
 7. W przypadku niezgodności naliczonych punktów z faktycznie zarejestrowanymi Urządzeniami, Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia w tym przedmiocie reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail junkers-program@pl.bosch.com, nie później niż w terminie 30 dni od dnia naliczenia przez Organizatora na Platformie punktów, których niezgodność dotyczy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy korekty naliczonych punktów w przypadku niezgłoszenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie – nawet jeśli błędne naliczenie nie nastąpiło z winy Uczestnika.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu Uczestnikowi punktów i odliczenie punktów z indywidualnego konta na Platformie, w następujących przypadkach:
  1. 8.1. gdy punkty zostaną błędnie naliczone (bez względu na przyczynę),
  2. 8.2. gdy przy nabyciu Urządzeń Uczestnik dopuści się naruszenia postanowień Regulaminu lub czynu zabronionego przepisami prawa.
 9. Utrata przez Uczestnika statusu Autoryzowanego Instalatora lub Lidera Instalacji w trakcie trwania Programu powoduje zmianę statusu Uczestnika w Programie, niezależnie od przyczyny utraty statusu Autoryzowanego Instalatora lub Lidera Instalacji.
 10. Uczestnik zobowiązany jest zachować dowody zakupu oraz instalacji Urządzeń zgłaszanych w Programie. Organizator ma prawo weryfikować posiadanie przez Uczestnika takiego dowodu, przy czym Uczestnik jest uprawniony do nieujawniania jednostkowych cen zakupu Urządzeń. W przypadku nieposiadania dowodu zakupu przez Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, Organizator może nie wydać Nagrody, zmniejszyć liczbę punktów danego Uczestnika lub wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Programie.
§ 5. Nagrody
 1. Organizator Programu zobowiązuje się wymieniać punkty na nagrody, których lista dostępna jest na Platformie (dalej: "Nagrody"). Organizator zastrzega, że lista Nagród może ulec zmianie w każdym czasie poprzez ogłoszenie stosownej zmiany poprzez Platformę.
 2. Uczestnik otrzymuje prawo do danej Nagrody po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów przypisanej do danej Nagrody i złożeniu stosownego zamówienia na Platformie. Nie jest dopuszczalna dopłata do Nagrody gotówką (w przypadku nieposiadania wystarczającej liczby Punktów na zamówienie Nagrody).
 3. Punkty tracą ważność po dwóch latach od daty ich naliczenia na indywidualnym koncie Uczestnika. Wszystkie punkty tracą ważność z dniem zakończenia Programu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (niezależnie od daty ich naliczenia).
 4. Po złożeniu zamówienia na Nagrodę, punkty wykorzystane na Nagrodę są automatycznie odejmowane od sumy punktów zgromadzonych przez Uczestnika na indywidualnym koncie na Platformie.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Organizatora zamówiona Nagroda jest niedostępna, Organizator poinformuje o tym Uczestnika bezzwłocznie, proponując jednocześnie inną Nagrodę tego samego rodzaju, o identycznej wartości punktowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na Nagrodę zamienną, zamówienie zostanie anulowane, a wykorzystane na zamówienie punkty zostaną przywrócone na konto Uczestnika na Platformie - nie później niż w terminie 21 dni od poinformowania Uczestnika o niedostępności zamówionej Nagrody.
 6. Każdy Uczestnik może wielokrotnie zamawiać nagrody stosownie do postanowień poprzedzających.
 7. Nagrody będą dostarczane przez firmę kurierską pod adres Uczestnika wskazany na Platformie. Termin dostawy opublikowany jest każdorazowo indywidualnie przy opisie Nagrody na Platformie Programu. W stosunku do wybranych Nagród Organizator może określić inny sposób lub termin przekazania.
 8. W przypadku niemożności dostarczenia Uczestnikowi Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (pomimo dwóch prób doręczenia), Nagroda taka przepada. W takim przypadku punkty przeznaczone na Nagrodę nie są przywracane na konto Uczestnika na Platformie.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych Uczestnika zapisanych na Platformie lub wątpliwości w zakresie prawidłowości naliczenia punktów w Programie, Organizator może wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia.
 12. Maksymalna wartość brutto Nagród otrzymanych przez danego Uczestnika w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 18 tys. PLN brutto (Regulacje Compliance Organizatora).
 13. Nagrody uzyskane w Programie stanowią dochód z prowadzonej działalności i podlegają samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu przez Uczestnika, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 14. Nagrody uzyskane w Programie przez Uczestników nie prowadzących działalności gospodarczej podlegają rozliczeniu według zasad właściwych dla opodatkowania przychodu z innych źródeł. Organizator przekaże Uczestnikom osiągającym takie przychody informację PIT-8C w terminie do końca lutego roku następującego po otrzymaniu Nagrody. W sytuacji przyznania Nagrody Uczestnikowi, o którym mowa w niniejszym punkcie, warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych niezbędnych do przygotowania przez Organizatora informacji PIT-8C (NIP lub PESEL Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, data urodzenia Uczestnika).
 15. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani na żądanie Organizatora pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. Przed wydaniem nagrody - Organizator ma prawo do weryfikacji dowodów zakupu oraz instalacji Urządzeń zgłaszanych w Programie, które to dowody Uczestnik ma obowiązek zachować zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu i powinien przedstawić na żądanie Organizatorowi do weryfikacji.
 16. Warunkiem przyznania Nagrody Uczestnikowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej lecz zatrudnionemu w przedsiębiorstwie zajmującym się instalacją urządzeń grzewczych jest uprzednia pisemna akceptacja udziału Uczestnika w Programie przez pracodawcę Uczestnika.
 17. Roszczenia z tytułu wad fizycznych Nagród należy zgłaszać zgodnie z procedurą gwarancyjną producentowi Nagrody lub podmiotowi wystawiającemu kartę gwarancyjną dołączoną do Nagrody.
§ 6. Wystąpienie i wykluczenie z Programu
 1. Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu poprzez usunięcie konta założonego na Platformie.
 2. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu w następujących w przypadkach:
  1. 2.1. w przypadku, gdy konto Uczestnika na Platformie nie zostanie aktywowane w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie,
  2. 2.2. w przypadku, gdy w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie na koncie Uczestnika nie zostaną naliczone jakiekolwiek punkty Programu,
  3. 2.3. w przypadku, gdy dane Uczestnika wskazane na Platformie okażą się nieprawdziwe,
  4. 2.4. w przypadku, gdy Uczestnik podczas uczestnictwa w Programie naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wykluczenie z Programu powoduje utratę zdobytych punktów w Programie oraz anulowanie wszystkich złożonych zamówień. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania zwrotu przyznanych Nagród lub ich wartości pieniężnej, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Programie w momencie rejestracji na Platformie lub zdobył Nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ponowne przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt 2.1 i 2.2. Ponowne przystąpienie do Programu nie uprawnia do przywrócenia wcześniej zdobytych punktów, chyba że przerwa w uczestnictwie w Programie nastąpiła z winy Organizatora, a dane dotyczące ponownie przystępującego Uczestnika są możliwe do odtworzenia.
§ 7. Zakończenie Programu
 1. Organizatorowi przysługuje prawo do ogłoszenia zakończenia Programu w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na Platformie.
 2. Zakończenie Programu następuje w terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu, przy czym nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia Organizatora.
 3. Od momentu publikacji ogłoszenia o zakończeniu Programu nie jest możliwe przystąpienie do Programu. W Programie nie będą uwzględniane rejestracje Urządzeń dokonane później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Organizator ogłosi zakończenie Programu.
 4. Z dniem zakończenia Programu (wskazanym w ogłoszeniu) wszelkie niewykorzystane punkty tracą ważność i nie będą zamieniane na Nagrody, bez prawa Uczestnika do ekwiwalentu z tego tytułu.
 5. Zamówienie Nagród po zakończeniu Programu zostanie umożliwione wyłącznie Uczestnikom, którym po ogłoszeniu zakończenia Programu przywrócono na konto punkty z uwagi na brak zgody na Nagrodę zamienną (zgodnie z § 5 pkt 5 Regulaminu). Uczestnicy ci zobowiązani są do zamówienia Nagród najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Programu - pod rygorem wskazanym w § 7 pkt 4 Regulaminu.
 6. Dostawa Nagród może odbyć się również po zakończeniu Programu, zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie oraz na Platformie.
§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814, NIP 526-102-79-92.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Programem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu, w tym wydania Nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową, a także w innych, prawnie usprawiedliwionych celach Administratora danych opisanych z art. 23, ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli procesów przetwarzania danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania zgodnie art. 32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, w jednym lub wielu celach, jednakże Administrator danych zastrzega, że takie wycofanie zgody może uniemożliwić dalsze uczestnictwo w Programie. Prawo wycofania zgody nie dotyczy danych, co do których istnieją szczegółowe przepisy prawa nakazujące lub umożliwiające Administratorowi danych ich dalsze przetwarzanie.
 5. Organizator przewiduje udostępnienie danych osobowych Uczestników i Laureatów w zakresie: imię i nazwisko oraz wizerunek (o ile jest dostępny) następującym podmiotom: - agencje PR świadczące na rzecz BOSCH usługi w zakresie kreowania marki i wizerunku BOSCH jako firmy innowacyjnej i wspierającej nowoczesne technologie; - media społecznościowe; -podmioty zajmujące się wysyłką Nagród do Uczestników; - podmioty i organy upoważnione do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa, w tym m.in. organom podatkowym.
 6. Administrator danych powierza dane osobowe Uczestników do przetwarzania do Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, NIP: 521-31-41-885. Powierzenie danych następuje w celu i w zakresie związanym z rozliczeniem i dystrybucją Nagród.
 7. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, w celu obsługi Programu, w tym informowania o: statystykach programowych, rankingach zbiorczych i indywidualnych, wyróżnieniach i nagrodach, itp..
§ 9. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Uczestnika lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte przez Uczestnika biorącego udział w Programie. Zmiany zostaną udostępnione w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 3. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (z wyłączeniem § 4 pkt 7 Regulaminu) powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail junkers-program@pl.bosch.com. Komisja będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostanie poinformowana o decyzji komisji w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Nagrody określone w Regulaminie nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru Nagrody w imieniu Uczestników.
 6. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.