Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO JUNKERS-BOSCH
(dalej „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Junkers-Bosch, zwanym dalej „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814, o kapitale zakładowym 197.443.600,00 złotych, REGON: 011124535, NIP: 526 10 27 992, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Program prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zgłoszenia do Programu mogą być dokonywane w okresie od 01.01.2016 do czasu jego zakończenia, zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 1 Regulaminu.

5. Programem objęte są wybrane urządzenia marki Junkers-Bosch, zwane dalej „Urządzeniami”.

§ 2. Strona internetowa

1. W czasie trwania Programu będzie działała strona internetowa www.junkers-program.pl (dalej „Platforma”) dostępna po zalogowaniu wyłącznie dla Uczestników Programu.

2. Na Platformie dostępne będą dla Uczestników m.in.:

a. regulamin Programu,

b. zestawienie wyników Uczestnika,

c. informacje o Nagrodach,

d. możliwość edycji danych Uczestnika.

§ 3. Przystąpienie do Programu

1. Uczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy – pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – zajmujący się zarobkowo instalacją i/lub serwisem urządzeń grzewczych, w szczególności:

a. posiadający status autoryzacji nadany przez Organizatora (dalej „Autoryzowany Instalator”)

b. posiadający status Lidera Instalacji nadany przez Organizatora (dalej „Lider Instalacji”)

c. nieposiadający statusu autoryzacji nadanego przez Organizatora

2. Przystąpienie do Programu osoby, która nie spełnia wskazanych wyżej warunków, będzie rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora i zależy od decyzji Organizatora w tym zakresie.

3. Nieważna jest rejestracja Uczestnika, który nie zaakceptuje postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4. Zasady Organizacyjne Programu

1. Każdy Uczestnik otrzymuje punkty za zarejestrowanie na Platformie zainstalowanych Urządzeń.

2. Kategoryzacja Uczestników Programu:

2.1. Uczestnikom Programu będą nadawane następujące Statusy:

a) Instalator

b) Autoryzowany Instalator

c) Autoryzowany Instalator Premium

Przy czym już na etapie rejestracji wszystkim Instalatorom posiadającym ważny Certyfikat Autoryzacji Junkers nadawany jest Status Autoryzowany Instalator, zaś wszystkim Liderom Instalacji – Status Autoryzowany Instalator Premium.

2.2. O nadaniu Uczestnikowi danego Statusu decydują określone kryteria:

a) Ilość punktów przyznanych za Urządzenia zarejestrowane w Programie

b) Aktywność danego Uczestnika w sprzedaży urządzeń Junkers

c) Ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers”

d) Aktywność promocyjna (np. ekspozycja urządzeń Junkers w punkcie sprzedaży danego Uczestnika)

Przy czym do zmiany Statusu wymagane jest spełnienie co najmniej dwóch spośród powyższych czterech kryteriów, wśród których obowiązkowym jest ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers”.

2.3. Poprzez podejmowane aktywności Uczestnik może zmieniać swój Status w Programie.

2.4. Szczegółowe zasady dotyczące zmian Statusów znajdują się na Platformie Programu.

3. Ilość punktów przysługujących za rejestrację poszczególnych Urządzeń jest określona na Platformie. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania różnej punktacji dla poszczególnych Urządzeń, jak również do zmiany ogłoszonej punktacji, informując o tym fakcie przez Platformę co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

4. W celu zdobywania punktów w Programie każdy Uczestnik zobowiązany jest rejestrować zainstalowane przez siebie Urządzenia na Platformie. W Programie będzie brana pod uwagę rejestracja Urządzeń nie starszych niż z kodem FD517 oraz zainstalowanych po 01.01.2016.

5. W trakcie trwania Programu Organizator ma prawo wprowadzić możliwość zdobycia przez Uczestników dodatkowych punktów po spełnieniu określonych kryteriów, zgodnie ze szczegółami każdorazowo opublikowanymi na Platformie.

6. Punkty naliczane są na indywidualnym koncie Uczestnika na Platformie.

7. W przypadku niezgodności naliczonych punktów z faktycznie zarejestrowanymi Urządzeniami, Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia w tym przedmiocie reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail junkers-program@pl.bosch.com, nie później niż w terminie 30 dni od dnia naliczenia przez Organizatora na Platformie punktów, których niezgodność dotyczy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy korekty naliczonych punktów w przypadku niezgłoszenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie – nawet jeśli błędne naliczenie nie nastąpiło z winy Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia decyzji o przyznaniu Uczestnikowi punktów i odliczenie punktów z indywidualnego konta na Platformie, w następujących przypadkach:

8.1. gdy punkty zostaną błędnie naliczone (bez względu na przyczynę),

8.2. gdy przy nabyciu Urządzeń Uczestnik dopuści się naruszenia postanowień Regulaminu lub czynu zabronionego przepisami prawa.

8.3. gdy Uczestnik wycofa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych

9. Utrata przez Uczestnika statusu Autoryzowanego Instalatora lub Lidera Instalacji w trakcie trwania Programu powoduje zmianę statusu Uczestnika w Programie, niezależnie od przyczyny utraty statusu Autoryzowanego Instalatora lub Lidera Instalacji.

10. Uczestnik zobowiązany jest zachować dowody zakupu oraz instalacji Urządzeń zgłaszanych w Programie. Organizator ma prawo weryfikować posiadanie przez Uczestnika takiego dowodu, przy czym Uczestnik jest uprawniony do nieujawniania jednostkowych cen zakupu Urządzeń. W przypadku nieposiadania dowodu zakupu przez Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, Organizator może nie wydać Nagrody, zmniejszyć liczbę punktów danego Uczestnika lub wykluczyć Uczestnika z dalszego udziału w Programie.

§ 5. Nagrody

1. Organizator Programu zobowiązuje się wymieniać punkty na nagrody, których lista dostępna jest na Platformie (dalej: "Nagrody"). Organizator zastrzega, że lista Nagród może ulec zmianie w każdym czasie poprzez ogłoszenie stosownej zmiany poprzez Platformę.

2. Uczestnik otrzymuje prawo do danej Nagrody po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów przypisanej do danej Nagrody i złożeniu stosownego zamówienia na Platformie. Nie jest dopuszczalna dopłata do Nagrody gotówką (w przypadku nieposiadania wystarczającej liczby Punktów na zamówienie Nagrody).

3. Punkty tracą ważność po dwóch latach od daty ich naliczenia na indywidualnym koncie Uczestnika. Wszystkie punkty tracą ważność z dniem zakończenia Programu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (niezależnie od daty ich naliczenia).

4. Po złożeniu zamówienia na Nagrodę, punkty wykorzystane na Nagrodę są automatycznie odejmowane od sumy punktów zgromadzonych przez Uczestnika na indywidualnym koncie na Platformie.

5. W przypadku, gdy okaże się, że z przyczyn niezależnych od Organizatora zamówiona Nagroda jest niedostępna, Organizator poinformuje o tym Uczestnika bezzwłocznie, proponując jednocześnie inną Nagrodę tego samego rodzaju, o identycznej wartości punktowej. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na Nagrodę zamienną, zamówienie zostanie anulowane, a wykorzystane na zamówienie punkty zostaną przywrócone na konto Uczestnika na Platformie - nie później niż w terminie 21 dni od poinformowania Uczestnika o niedostępności zamówionej Nagrody.

6. Każdy Uczestnik może wielokrotnie zamawiać nagrody stosownie do postanowień poprzedzających.

7. Nagrody będą dostarczane przez firmę kurierską pod adres Uczestnika wskazany na Platformie. Termin dostawy opublikowany jest każdorazowo indywidualnie przy opisie Nagrody na Platformie Programu. W stosunku do wybranych Nagród Organizator może określić inny sposób lub termin przekazania.

8. W przypadku niemożności dostarczenia Uczestnikowi Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (pomimo dwóch prób doręczenia), Nagroda taka przepada. W takim przypadku punkty przeznaczone na Nagrodę nie są przywracane na konto Uczestnika na Platformie.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych Uczestnika zapisanych na Platformie lub wątpliwości w zakresie prawidłowości naliczenia punktów w Programie, Organizator może wstrzymać wydanie Nagród, do czasu ich wyjaśnienia.

12. Maksymalna wartość brutto Nagród otrzymanych przez danego Uczestnika w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 18 tys. PLN brutto (Regulacje Compliance Organizatora).

13. Nagrody uzyskane w Programie stanowią dochód z prowadzonej działalności i podlegają samodzielnemu rozliczeniu podatkowemu przez Uczestnika, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Uchylony.

15. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani na żądanie Organizatora pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. Przed wydaniem nagrody - Organizator ma prawo do weryfikacji dowodów zakupu oraz instalacji Urządzeń zgłaszanych w Programie, które to dowody Uczestnik ma obowiązek zachować zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu i powinien przedstawić na żądanie Organizatorowi do weryfikacji.

16. Uchylony.

17. Roszczenia z tytułu wad fizycznych Nagród należy zgłaszać zgodnie z procedurą gwarancyjną producentowi Nagrody lub podmiotowi wystawiającemu kartę gwarancyjną dołączoną do Nagrody.

§ 6. Wystąpienie i wykluczenie z Programu

1. Uczestnik w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Programu poprzez usunięcie konta założonego na Platformie.

2. Uczestnik może zostać wykluczony przez Organizatora z Programu w następujących w przypadkach:

2.1. w przypadku, gdy konto Uczestnika na Platformie nie zostanie aktywowane w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie,

2.2. w przypadku, gdy w terminie 3 miesięcy od zakończenia rejestracji na Platformie na koncie Uczestnika nie zostaną naliczone jakiekolwiek punkty Programu,

2.3. w przypadku, gdy dane Uczestnika wskazane na Platformie okażą się nieprawdziwe,

2.4. w przypadku, gdy Uczestnik podczas uczestnictwa w Programie naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wykluczenie z Programu powoduje utratę zdobytych punktów w Programie oraz anulowanie wszystkich złożonych zamówień. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania zwrotu przyznanych Nagród lub ich wartości pieniężnej, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełniał warunków uczestnictwa w Programie w momencie rejestracji na Platformie lub zdobył Nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

4. Ponowne przystąpienie do Programu jest możliwe wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt 2.1 i 2.2. Ponowne przystąpienie do Programu nie uprawnia do przywrócenia wcześniej zdobytych punktów,

chyba że przerwa w uczestnictwie w Programie nastąpiła z winy Organizatora, a dane dotyczące ponownie przystępującego Uczestnika są możliwe do odtworzenia.

§ 7. Zakończenie Programu

1. Organizatorowi przysługuje prawo do ogłoszenia zakończenia Programu w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na Platformie.

2. Zakończenie Programu następuje w terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu, przy czym nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia Organizatora.

3. Od momentu publikacji ogłoszenia o zakończeniu Programu nie jest możliwe przystąpienie do Programu. W Programie nie będą uwzględniane rejestracje Urządzeń dokonane później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Organizator ogłosi zakończenie Programu.

4. Z dniem zakończenia Programu (wskazanym w ogłoszeniu) wszelkie niewykorzystane punkty tracą ważność i nie będą zamieniane na Nagrody, bez prawa Uczestnika do ekwiwalentu z tego tytułu.

5. Zamówienie Nagród po zakończeniu Programu zostanie umożliwione wyłącznie Uczestnikom, którym po ogłoszeniu zakończenia Programu przywrócono na konto punkty z uwagi na brak zgody na Nagrodę zamienną (zgodnie z § 5 pkt 5 Regulaminu). Uczestnicy ci zobowiązani są do zamówienia Nagród najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia Programu - pod rygorem wskazanym w § 7 pkt 4 Regulaminu.

6. Dostawa Nagród może odbyć się również po zakończeniu Programu, zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie oraz na Platformie.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch sp. z o.o. jest Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch. Korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 7 i 8 poniżej należy kierować w formie pisemnej na adres: Data Protection Officer Information Security and Privacy (C/ISP)Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart GERMANY lub mailowo na adres :DPO@bosch.com,.

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) związanych z uczestnictwem w programie (podstawa prawna: umowa)

b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów praw np. sprawozdawczością finansowo księgową (podstawa prawna przepisy prawa)

c) autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody (podstawa prawna: zgoda/uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).

4. Dane osobowe Uczestnika są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi/umowy/przeprowadzenia akcji reklamowej lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5. W celu realizacji usługi/umowy/akcji reklamowej Państwa dane są udostępniane:

a) agencjom świadczącym na rzecz Admisntratra usługi związane z obsługą Programu

b) podmiotom zajmującym się organizacją konkursów w ramach Programu

c) podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na mocy odrębnych przepisów prawnych

6. Dane Uczestnika przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do obsługi zapytania lub momentu wycofania lub ponownej weryfikacji udzielonych przez Państwa zgód. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które Robert Bosch Sp. z o.o. musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, handlowym, terminów przechowywania).

7. Informujemy, iż Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) informacji: Uczestnik ma prawo do otrzymania od Robert Bosch Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które Robert Bosch Sp. z o.o. przetwarza,

b) skorygowania i usunięcia danych: Uczestnik może zażądać od Robert Bosch Sp. z o.o. skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),

c) ograniczenia przetwarzania: Uczestnik może zażądać od spółki Robert Bosch Sp. z o.o. - o ile spełnione są wymogi ustawowe - aby ograniczyła przetwarzanie danych,

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez danych. Robert Bosch Sp. z o.o. wstrzyma wówczas przetwarzanie danych, chyba że wykaże - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Uczestnika,

e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym Uczestnik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii,

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto Uczestnik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Robert Bosch Sp. z o.o., o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Uczestnika,

g) odwołania zgody: jeżeli Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych, może je w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,

h) przenoszenia danych: Uczestnik ma ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępnił Robert Bosch Sp. z o.o., w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

8. W przypadku jeśli Uczestnik stwierdzi, iż Robert Bosch Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

9. Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny.

10. Robert Bosch Sp. z o.o. podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez Robert Bosch Sp. z o.o. danych Uczestnika.

11. Jeśli uczestnik zgłasza do Programu swoich pracowników oświadcza, iż jest administratorem ich danych osobowych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, by przetwarzanie w/w danych osobowych przebiegało zgodnie z prawem. Uczestnik oświadcza, że posiada podstawę prawną do ewentualnego udostepnienia Robert Bosch Sp. z o.o. danych osobowych pracowników oraz klientów Uczestnika.

12. Uczestnik oświadcza, iż przed udostępnieniem danych osobowych swoich pracowników przekazał im wszystkie wymagane przepisami informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Robert Bosch Sp. z o.o.

13. Uczestnik zobowiązuje się do okazania na żądanie Robert Bosch Sp. z o.o. dokumentów potwierdzających oświadczenia złożone w pkt 12 powyżej. Uczestnik zobowiązuje się także do natychmiastowego poinformowania Robert Bosch Sp. z o.o. o zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem ujawnionym przez Robert Bosch Sp. z o.o. na stronie www.junkers-program.pl oraz o cofnięciu przez pracownika zgody na podanie jego danych na w/w stronie.

§ 9. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu Uczestnika lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte przez Uczestnika biorącego udział w Programie. Zmiany zostaną udostępnione w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.

3. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu (z wyłączeniem § 4 pkt 7 Regulaminu) powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail junkers-program@pl.bosch.com. Komisja będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostanie poinformowana o decyzji komisji w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Nagrody określone w Regulaminie nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru Nagrody w imieniu Uczestników.

6. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

ANEKS NR 1

DO REGULAMINU PROGRAMU PARTNERSKIEGO JUNKERS-BOSCH (dalej jako „Regulamin”)

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

a) § 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnikami Programu mogą być przedsiębiorcy – pełnoletnie osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – zajmujący się zarobkowo instalacją i/lub serwisem urządzeń grzewczych, w szczególności:

a. posiadający status autoryzacji nadany przez Organizatora (dalej „Autoryzowany Instalator”),

b. posiadający status Lidera Instalacji nadany przez Organizatora (dalej „Lider Instalacji”),

c. nieposiadający statusu autoryzacji nadanego przez Organizatora.”

b) w § 5 wykreśla się pkt 14 i pkt 16.

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2019 r.

4. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego aneksu.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie do celów związanych z funkcjami, komfortem użytkowania i analizą. Klikając „Zmień“ możesz w każdej chwili modyfikować ustawienia plików cookie. Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie, kliknij „Akceptuję“.
Tak, wyrażam zgodę Polityka cookies